Comunitats

Oferim un servei exclusiu i personalitzat en la gestió administrativa i econòmica de la comunitat de propietaris.

 • Confeccionem i enviem les convocatòries de reunions.
 • Assistim a les juntes i aixequem les actes.
 • Enviem les actes i donem compliment dels acords presos a les assemblees.
 • Fem l’avaluació de l’exercici anterior i fem el plantejament pel nou exercici.
 • Portem la comptabilitat dels ingressos i de les despeses comunitàries.
 • Emetem els rebuts i cobrem les quotes comunitàries.
 • Gestionem el cobrament als morosos.
 • Fem el pagament de proveïdors i custodiem les factures.
 • Presentem els pressupostos per manteniments i obres de la finca.
 • Contractem, controlem i coordinem les obres i manteniments.
 • Informem de l’estat de comptes de la comunitat en qualsevol moment.
 • Contractem l’assegurança comunitària.
 • Tramitem els sinistres.
 • Realitzem la tramitació per l’obtenció de guals i llicències.
 • Custodiem la documentació de la comunitat.
 • Ens encarreguem de fer el seguiment del llibre de l’edifici.